I dagens energilandskap är energilager och flexibilitetstjänster avgörande för att effektivisera elsystemet och säkerställa driftsäkerhet. Energimarknadsinspektionen har nyligen genomgått regelverket kring dessa områden och presenterar sina slutsatser. I detta blogginlägg kommer vi att sammanfatta några av de viktigaste punkterna.

Regelverket kring energilager och flexibilitetstjänster är omfattande och täcker olika aspekter. Det innefattar möjligheten för aktörer att dra nytta av prisskillnader på elmarknaden och använda flexibilitet för att stödja driftsäkerheten inom transmissionsnäten. Regelverken omfattar även stödtjänster för balansering, frekvensrelaterade och icke-frekvensrelaterade tjänster samt hantering av överbelastning.

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv måste systemansvariga för överföringssystem upphandla stödtjänster för balansering genom transparenta, icke-diskriminerande och marknadsbaserade förfaranden. I Sverige har dessa direktiv implementerats genom ellagen och förordning om elnätsverksamhet. Det finns även bestämmelser om icke-frekvensrelaterade stödtjänster och hur dessa ska anskaffas. Energimarknadsinspektionen kan bevilja dispens från marknadsbaserad upphandling om det bedöms vara ekonomiskt ineffektivt.

När det gäller ägande av energilager fastställer elmarknadsdirektivet att systemansvariga för överföringssystem inte får äga, utveckla, förvalta eller driva energilagringsanläggningar. Medlemsstater kan dock ge undantag om energilagren är helt integrerade nätkomponenter och tillsynsmyndigheten har godkänt detta. I Sverige förbjuder ellagen systemansvariga, som exempelvis Svenska kraftnät, att äga, utveckla, förvalta eller driva energilager. Dispens kan dock beviljas av Energimarknadsinspektionen i specifika fall.

Det pågår också diskussioner och arbete på EU-nivå för att fastställa en ramriktlinje för en ny kommissionsförordning om förbrukningsflexibilitet. ACER, som är EU-kommissionens organ för energiregulering, har fått i uppdrag att ta fram denna ramriktlinje.

Sammanfattningsvis finns det omfattande regelverk kring energilager och flexibilitetstjänster, vilket sträcker sig från allmänna principer för elmarknaden till ägandefrågor och anskaffning av stödtjänster. I Sverige har dessa regler implementerats genom ellagen och förordningen om elnätsverksamhet. Samtidigt pågår diskussioner på EU-nivå för att ytterligare harmonisera regelverken och främja förbrukningsflexibilitet.

Energilager och flexibilitetstjänster spelar en viktig roll för att säkerställa en effektiv och pålitlig elförsörjning. Genom att följa regelverket och utnyttja dessa tekniker på rätt sätt kan vi bidra till en hållbar energiomställning och en mer stabil elmarknad. För fördjupad information kring flexibilitetstjänster besök gärna stodtjanster.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *